Statut

ORGANIZACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM „IGRASZKA” W ŁODZI

§ 1

 1. Punkt przedszkolny „Igraszka”, jest punktem przedszkolnym niepublicznym.
 2. Siedziba punktu znajduje się w Łodzi przy ulicy Hufcowej 12, 94-107.
 3. Osobą prowadzącą punkt przedszkolny jest Katarzyna Kozłowska.

§ 2

 1. Punkt przedszkolny działa na podstawie:
  • Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  • Niniejszego dokumentu.
 2. Nadzór pedagogiczny nad punktem przedszkolnym sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

§ 3

 1. Punkt przedszkolny funkcjonuje 12 miesięcy w roku, z tym że w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) będących miesiącami urlopowymi punkt będzie zamknięty przez 14 dni, w terminie uzgodnionym przez dyrektora placówki.
 2. Punkt przedszkolny pracuje w godzinach od 7.00 do 17.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku, przy czym realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa sie w godzinach 9.00 – 14.00.
 3. W zależności od potrzeb czas pracy punktu przedszkolnego może być wydłużany.
 4. Terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego określa organ prowadzący i podaje do wiadomości rodzicom minimalnie z miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 4

 1. Nabór do punktu przedszkolnego odbywa sie przez cały rok.
 2. Pierwszeństwo przy zapisie do punktu mają dzieci, które uczęszczały wcześniej na odpłatne zajęcia adaptacyjne.
 3. Warunkiem zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie przez rodzica, opiekuna „Karty zgłoszenia” oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem (400,00zł).
 4. Wpisowe jest opłatą jednorazową, przeznaczoną na wyposażenie dydaktyczne placówki oraz danego dziecka w niezbędne podręczniki i nie podlega zwrotowi przy wypisie dziecka z punktu przedszkolnego.
 5. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku i wynosi 480,00 zł. Istnieje możliwość zapisania dziecka na zajęcia adaptacyjne w placówce, w wymiarze 50godzin/miesiąc. Opłata za abonament 50h wynosi 300,00zł.
 6. Opłaty pobierane są z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.
 7. Opłata stała (czesne) nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce.
 8. Działalność punktu przedszkolnego finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych (czesne) za pobyt dziecka w przedszkolu oraz tzw. wpisowego, a także przez dotacje z budżetu miasta.
 9. Punkt przedszkolny zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.
 10. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący :
  • stawka żywieniowa wyliczana jest przez pomnożenie kosztu posiłku przez ilość dni obecności dziecka w punkcie przedszkolnym,
  • zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka następuje po powiadomieniu placówki do godziny 8.00 danego dnia.
 11. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków punktu przedszkolnego w przypadku, gdy:
  • zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej, zagraża życiu lub zdrowiu innego dziecka.
  • dziecko nie uczęszcza do punktu dłużej niż półtora miesiąca.
  • rodzice zalegają z opłatą czesnego conajmniej 1 miesiąc.
 12. Rodzic może odwołać się od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w terminie 5 dni od wydania owej decyzji.

§ 5

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN.
 2. Wybrany przez nauczycieli zestaw programów i podręczników obowiązuje co najmniej przez rok.
 3. Punkt przedszkolny oferuje wychowankom szeroki wachlarz zajęć dodatkowych: lingwistycznych i artystycznych. Dzieci mogą uczestniczyć w niektórych zajęciach dodatkowych w ramach opłaty stałej.
 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 5. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez organ prowadzący w porozumieniu z rodzicami.
 6. Zajęcia odbywają się przy udziale całej grupy dzieci, w zespołach 10 osobowych oraz indywidualnie.
 7. Nauczyciele mogą być wspierani w swojej pracy przez praktykantów, stażystów i rodziców dzieci.

§ 6

 1. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:
  • wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym,
  • sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,
  • współpracę z rodziną oraz wspomaganie rodziców w wychowywaniu dzieci i przygotowywaniu ich do kolejnych etapów kształcenia.
 2. Wynikające z powyższych celów zadania realizowane są przez punkt przedszkolny w ramach następujących obszarów pedagogicznych:
  • zapewnianie opieki i wspieranie rozwoju dziecka w przychylnym, bezpiecznym i zdrowym otoczeniu,
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, zapewnianie dzieciom równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • stwarzanie sytuacji rozwijających samodzielności dziecka oraz jego odpowiedzialność za siebie i za najbliższe otoczenie,
  • rozbudzanie wrażliwości moralnej oraz zapoznawanie z powszechnie panującymi zasadami i normami obyczajowymi,
  • kształtowanie zdolności spostrzegania, umożliwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
  • wzmacnianie ciekawości poznawczej, pobudzanie do aktywności twórczej i badawczej oraz wyrażania własnych myśli i odczuć,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej i higienicznej, zapewnianie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  • tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania oraz zachowań prozdrowotnych.
 3. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz elementów metody M. Montessori, metody W. Sherbone oraz metody P. Dennisona.
 4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich wykonania ustalany jest w planach pracy na poszczególne miesiące (codzienny zapis w dzienniku zajęć, arkusze obserwacji).

§ 7

 1. Organem kierującym pracą punktu przedszkolnego jest dyrektor.
 2. W przypadku nieobecności w placówce dyrektora, może go zastępować wyznaczony przez niego, nauczyciel przedszkolny. Funkcja ta sprawowana jest społecznie.
 3. Stosunek pracy w/w pracowników regulują odrębne przepisy.

§ 8

 1. Podstawową jednostką organizacyjną punktu przedszkolnego jest jedna grupa mieszana wiekowo, złożona z dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
 2. Na wniosek rodziców może być przyjęte do punktu przedszkolnego dziecko, które nie ukończyło jeszcze 3 lat.
 3. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora placówki. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 4. Liczba miejsc organizacyjnych w punkcie przedszkolnym wynosi 26.
 5. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:
  • dzieci przebywające w punkcie przedszkolnym są pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy oraz zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć;
  • dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w punkcie znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;
  • nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
  • każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i pozostałe przedmioty;
  • nauczycielka opuszcza grupę dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
  • nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi;
  • obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomów (np. podwyższona temperatura);
  • w przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w punkcie przedszkolnym, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
  • w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników punktu bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;
  • w punkcie przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach;
  • wychowankowie punktu przedszkolnego są obowiązkowo ubezpieczeni w wybranej firmie ubezpieczeniowej. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice w terminie uzgodnionym z dyrektorem placówki;
  • obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż, przepisów ruchu drogowego;
  • wycieczki i spacery poza teren punktu przedszkolnego powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczbie opiekunów (1 opiekun na 10 dzieci). Nauczyciel zobowiązany jest wpisać cel, liczbę dzieci i opiekunów oraz przewidywany czas powrotu do ?dziennika wyjść?.

§ 9

 1. Wychowankowie punktu przedszkolnego mają obowiązek:
  • traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych;
  • aktywnego udziału w zajęciach;
  • sprzątania po sobie zabawek i odkładania ich na miejsce;
  • szanowania i nie niszczenia zabawek, sprzetów oraz otoczenia placówki;
  • przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa.
 2. Każde dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego ma zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w przede wszystkim do:
  • prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo ? wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  • szacunku dla wszelkich jego potrzeb, przychylnego podmiotowego traktowania,
  • ochrony przed wszelkimi wyrazami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  • poszanowania jego godności osobistej,
  • poszanowania własności,opieki i ochrony,
  • partnerskiej – przyjacielskiej rozmowy na każdy temat,
  • akceptacji i tolerancji jego osoby.

§ 10

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  • przestrzeganie niniejszego dokumentu,
  • respektowanie ustaleń dyrektora placówki,
  • poszanowanie godności dziecka,
  • wzmacnianie wysiłków punktu przedszkolnego skierowanych na wszechstronny rozwój każdego wychowanka,
  • informowanie nauczycieli i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,
  • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę,
  • terminowe opłacanie czesnego za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym,
  • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 3. Rodzice mają prawo do:
  • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym miesiącu,
  • uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka,
  • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy i wsparcia,
  • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorom wniosków z obserwacji pracy punktu przedszkolnego.
 4. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w punkcie przedszkolnym co najmniej 2 razy w roku szkolnym lub częściej, na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 11

 1. W punkcie przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele posiadający wykształcenie i doświadczenie wymagane do pracy na stanowiskach nauczyciela wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami.
 3. Nauczyciel odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 4. Na jednego nauczyciela przypada nie więcej niż 10 dzieci w podgrupie.
 5. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
  • wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
  • stosowanie kreatywnych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
  • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w punkcie przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
  • współdziałanie ze specjalistami oferującymi kompetentną pomoc psychologiczno -pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  • dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz dbałość o estetykę pomieszczeń,
  • współpracowanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z planu pracy realizowanym w danym miesiącu oraz otrzymywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • realizacja zleceń dyrektora i osób kontrolujących,
  • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
  • realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora punktu przedszkolnego, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 6. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
  • rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych danego dziecka,
  • uzgodnienia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
  • włączenia ich w działalność punktu przedszkolnego.
 7. Nauczyciele mają prawo do:
  • szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,
  • wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
  • współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników,
  • swobody wyboru metod realizacji programu,
  • jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
  • stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
  • wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

§ 12

 1. Niniejszy dokument obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności punktu przedszkolnego: nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.
 2. Dla zapewnienia znajomości treści niniejszego dokumentu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
  • umieszczenie organizacji wychowania punktu przedszkolnego na stronie internetowej punktu przedszkolnego,
  • udostępnianie dokumentu przez dyrektora placówki zainteresowanym.
 3. Dyrektor może dokonać zmian w niniejszym dokumencie w związku z potrzebami organizacyjnymi lub zmianą przepisów.
 4. Rozporządzenia dotyczące działalności punktu przedszkolnego, uchwalone przez organy działające w owym punkcie nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego dokumentu.

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 21 marca 2009.

Dyrektor: Katarzyna Kozłowska